Polityka Prywatności

ver. 2023.03.14.01

Polityka Prywatności

Żłobek Mądra Sowa (dalej zwana Mądra Sowa) szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach Mądra Sowa wraz z wszystkimi podstronami, a także w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne dla korzystania z niektórych usług w wymiarze określonym przez te usługi jak:

  • odpowiedź na zapytania kierowane przez formularz strony internetowej czy skrzynek e-mail 
  • otrzymywanie newslettera. 

Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane wyłącznie do kontaktów niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest: 
Katarzyna Antosiak-Cyrak “Możesz Więcej”, 62-023 Szczytniki, Szczytniki 42, NIP 7291914055:  właściciel marki “żłobek Mądra Sowa”,

Cel przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Mądra Sowa za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo w celu: 

  • umożliwienia zrealizowania na Państwa rzecz usług, takich jak zamawianie i obsługa zleceń logistycznych i transportowych
  • usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak m.in. udostępnienie dokumentów oraz realizowanie obsługi w trakcie korzystania z naszych usług
  • prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywanie osobom, których danych są przetwarzane, stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku). 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Dane mogą być przechowywane dla celów statystycznych, archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa). Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw Administratorów, a także którym jest rozwój i podniesienie jakości usług świadczonych przez Administratorów.

Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu właściwej obsługi oraz świadczenia usług, dla których zostały dobrowolnie podane przez użytkowników. 

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia 

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Mądra Sowa. Aby całkowicie usunąć swój profil lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera należy skontaktować się mailowo pod adres biuro@360web.pl.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych 

Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest traktowany jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. 

Udostępnianie danych osobowych 

Administrator Danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi – w drodze umowy pisemnej – przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Mądra Sowa tzw. odbiorcom danych. Mogą być nimi podmioty uczestniczące w realizowaniu umów (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy zajmujące się rozliczaniem transakcji online), podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające Administratorowi narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych, a także świadczące usługi doradcze (np. księgowe, prawne). Dane zgodnie z prawem mogą być przekazywane na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy te wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa danych nie będziemy przekazywać poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein). 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług przez czas niezbędny do ich zrealizowania. Następnie dane przechowywane są przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy zawartej na skutek danej transakcji – do czasu przedawnienia roszczeń. Część danych może być przechowywana dłużej, do czasu istnienia obowiązku prawnego, np. w związku z koniecznością dokumentowania transakcji (np. dane w fakturach, rachunkach) lub dla celów archiwalnych. Gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Państwa dane będą przetwarzane przez czas posiadania przez Administratora produktów i usług skierowanych do klientów i innych osób, których dane są przetwarzane. Dane te będą poddawane okresowemu sprawdzaniu pod kątem ich aktualności i w przypadku stwierdzenia, że są nieaktualne, będą przez Administratora aktualizowane lub usuwane. Jednocześnie, w celu dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Przetwarzanie innych danych użytkowników Mądra Sowa

Podczas pracy Mądra Sowa zbierane są informacje zawarte w logach systemowych serwera (np. adres IP, data, czas pobytu na stronach). Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. 

Informacje o plikach cookie poniżej.

Inne strony internetowe 

W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w sieci Internet, na stronach Mądra Sowa mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron znajdujących się w innych serwisach. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony. 

Informacje o plikach cookie 

Korzystamy z plików cookie Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. Sam plik cookie nie zawiera ani nie gromadzi informacji. Może jednak zostać odczytany przez serwer lub przeglądarkę internetową, aby umożliwić świadczenie w witrynie lepszych usług — na przykład przez zapamiętywanie danych konta.

Dlaczego korzystamy z plików cookie? 

Stosujemy je, aby zachować informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszych witryn oraz aby ułatwić korzystanie z witryny i dowiedzieć się o więcej o użytkowniku: 

  • kraj użytkownika i sposób korzystania przez niego z witryn. 
  • zapamiętanie ustawień przeglądarki użytkownika, np. typ używanej przeglądarki i zainstalowane dodatki. Dzięki temu użytkownik odwiedzający nasze witryny nie musi za każdym razem potwierdzać, że dysponuje sprzętem wystarczającym do pobierania informacji. Umożliwia nam to również określenie liczby użytkowników korzystających z poszczególnych typów oprogramowania, a następnie odpowiednie dostosowanie witryny w celu zapewnienia maksymalnej wygody podczas przeglądania. 
  • stan zalogowania do konta na naszej stronie.  
  • data, kiedy ostatnio proponowano użytkownikowi udział w ankiecie, oraz otrzymana odpowiedź (aby nie proponować ankiet zbyt często). 
  • przemieszczanie się użytkownika w witrynie i korzystanie z niej. Nie gromadzimy w tym celu danych osobowych. Zbieramy tylko dane statystyczne, aby móc zoptymalizować witrynę. 

Pliki cookie są przechowywane przez maksymalnie 400 dni od ostatniej wizyty, aby informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Niektóre pliki cookie są tworzone przez inne firmy, z których usług korzystamy. 

Jak pozbyć się plików cookie? 

Można uniknąć ich tworzenia, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Można również usunąć istniejące pliki cookie. Jak to zrobić możesz sprawdzić np. na stronie http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html.